Over ons

 

Wat was de aanleiding en begin?

Het is bemoedigend om te zien en te horen dat tegen de achtergrond van een wereld die op drift is geslagen er jongeren zijn die zoeken naar antwoorden op hun levensvragen. Terwijl Nederland meer en meer van God los raakt, er tegelijkertijd meer vragen gesteld worden door jongeren waar het nu werkelijk om gaat in het leven: Hoe leer ik God en Jezus kennen? Hoe raak ik verzoend met de Schepper van hemel en aarde? Hoe ontvang ik zekerheid van het geloof? Hoe leef ik een leven van toewijding? Hoe breek ik met zonden in mijn leven? Jongeren die verlangen naar wat écht, waar, oprecht en puur is.

Dit verlangen en deze zoektocht was aan het einde van 2009 de aanleiding om de jongerenavonden in de Alblasserwaard te starten. Het was een zoektocht naar God, naar wat Zijn wil is en de ontmoeting met leeftijdsgenoten. Op een sfeervolle locatie vindt er al enkele jaren een ontspannen ontmoeting van jongeren (en ouderen) plaats en zijn we telkens weer verwonderd over Gods zegenende aanwezigheid in ons midden. We blijven voortdurend uitzien naar de verdere uitbreiding van Zijn Koninkrijk!
Ondanks dat we als jongeren met verschillende achtergronden de avonden bezoeken, vinden we elkaar telkens weer aan de voeten van het kruis, bij de Heere Jezus Christus. 

 

Waar staan wij kerkelijk?

Wij willen ons niet  binden aan één kerkverband of gemeente. Wij geloven namelijk dat het Lichaam van Christus breder is dan één bepaald kerkverband of denominatie.

Dat wil niet zeggen dat wij ons verbonden voelen met een kerkhistorische richting. We willen ons van harte identificeren met de Reformatie en haar vijf sola’s (deze zijn hieronder uitgewerkt) De vijf sola’s zijn voor ons fundamenteel, waarbij verschillend gedacht kan worden over zaken die ondergeschikt zijn. 

Wij roepen - iedere bezoeker van onze avonden - wel van harte toe: "Wees niet hoogmoedig! Blijf in jouw gemeente en wees daar - met de hulp van de Heere - tot een zegen, stel je dienend op en deel daar het ontvangen voedsel uit."

 

Wat is de grondslag van onze jongerenavonden?

Om de bovenstaande reden willen we graag de grondslag voor onze jongerenavonden kernachtig formuleren: 

Sola scriptura (Alleen door de Bijbel)
De Bijbel is van kaft tot kaft de waarheid. Alleen de Bijbel is het geïnspireerde woord van God. Dit geopenbaarde Woord is Gods spreken tot ons.

Sola gratia (Alleen door genade)
De redding komt alleen door vergeving van God en niet door de verdienste van een mens. Er is totaal niets van een menselijke verdienste bij.

Sola fide (Alleen door geloof)
Rechtvaardiging komt alleen door het eenvoudige geloof in Jezus Christus, niet door iets anders.

Solus Christus (Alleen door Christus) 

Christus is de enige Middelaar tussen God en mens. Predikanten, oudvaders of wie dan ook kunnen niet als tussenpersoon dienen of redding brengen. 

Soli Deo Gloria (Alleen aan God de eer)
Al het goede komt enkel van God tot ons. Hij is de Bron van het vreugde, vrede en eeuwig leven. Alle roem in iets of iemand is dan ook uitgesloten.
Alleen God heeft recht op alle eer en aanbidding in ons leven!

 

Programma van de avonden?

 19.00 uur: Bidstond

19.30 uur: Inloop

20.00 uur: Welkom en opening

20.30 uur: Lezing 

21.15 uur: Pauze

21.30 uur: Gelegenheid voor vragen

22.15 uur: ontmoeting en ruimte voor gesprek

 

Ons finacieel ondersteunen?

Wij organiseren onze avonden graag in de Alblasserwaard! Toch zijn er in het organiseren financiën nodig om dit te realiseren.

Bij een jongerenavond komt financieel heel wat kijken. Zaalhuur, geluidsapparatuur, opslag, vervoer, koffie.... en nog allerlei onzichtbare kosten.

Wil jij/u ons financieel ondersteunen? Dat kan! Door ons werk in het gebed bij God te brengen of door een gift te geven: IBAN: NL08 RABO 0114 110 808 t.n.v. Geloofstoerusting onder vermelding van: “Gift”

(De stichting 'Werkers in de Wijngaard heeft een ANBI status, wat betekent dat giften onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn)

Elke gift is welkom en wordt met dankbaarheid gebruikt voor onze avonden!

 

Wie zijn er welkom?

In principe is iedereen welkom. Niet alleen jongeren maar ook ouderen. We hopen dat op de jongerenavonden de kloof tussen jong en oud weg zal vallen!